آماری از شکل گیری نقدینگی روزانه در ۷ سال گذشته – اخبار


نقدینگی

تولید نقدینگی روزانه و نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ معادل ۱.۶ میلیارد تومان بوده است که ۴۱.۲ درصد رشد داشته است. نرخ تورم در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۸.۹ درصد و ۴۰.۲ درصد بوده است. حجم تولید نقدی روزانه در این دو سال به ترتیب ۲.۷ هزار میلیارد تومان و ۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرداغ، مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد از تامین نقدینگی روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان در سه ماهه نخست امسال خبر داد. تولید نقدینگی و تورم در صفحه شخصی خود در توییتر ۲۰۱۳ تا سه ماهه سوم سال جاری.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۲ روزانه ۰.۳۹ هزار میلیارد تومان درآمد نقدی داشته و تورم در آن سال به ۱۵.۶ درصد رسیده است. همچنین در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ روزانه حدود ۰.۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد نقدی داشته است. البته نرخ تورم در این دو سال به ترتیب ۱۱.۹ درصد و ۹ درصد بوده و حجم تولید پول روزانه در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب حدود ۰.۷۶ هزار و ۰.۹۶ میلیارد تومان بوده است. نرخ تورم در این دو سال به ترتیب ۹.۶ درصد و ۳۱.۲ درصد بوده است. مدیرکل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد از مدیریت روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سه ماهه نخست امسال خبر داد.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۲ روزانه ۰.۳۹ هزار میلیارد تومان درآمد نقدی داشته و تورم در آن سال به ۱۵.۶ درصد رسیده است. همچنین در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ روزانه حدود ۰.۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد نقدی داشته است. البته نرخ تورم در این دو سال به ترتیب ۱۱.۹ درصد و ۹ درصد بوده و حجم تولید پول روزانه در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب حدود ۰.۷۶ هزار و ۰.۹۶ میلیارد تومان بوده است. نرخ تورم در این دو سال به ترتیب ۹.۶ درصد و ۳۱.۲ درصد بوده است. تولید نقدینگی روزانه و نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ معادل ۱.۶ میلیارد تومان بوده است که ۴۱.۲ درصد رشد داشته است. نرخ تورم در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۸.۹ درصد و ۴۰.۲ درصد بوده است. حجم تولید نقدی روزانه در این دو سال به ترتیب ۲.۷ هزار میلیارد تومان و ۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس گزارش مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد، در سه ماهه نخست امسال روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی تولید شد و نرخ تورم در این مدت به ۳۹.۴ درصد رسید. عادت زنانه. .

تولید نقدینگی روزانه و نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ معادل ۱.۶ میلیارد تومان بوده است که ۴۱.۲ درصد رشد داشته است. نرخ تورم در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۸.۹ درصد و ۴۰.۲ درصد بوده است. حجم تولید نقدی روزانه در این دو سال به ترتیب ۲.۷ هزار میلیارد تومان و ۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس گزارش مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد، در سه ماهه نخست امسال روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی تولید شد و نرخ تورم در این مدت به ۳۹.۴ درصد رسید. عادت زنانه. .

کد خبر: ۱۹۳۱۰۳