انتقاد صریح اخاریان از شهرداری تهران – نبأ نیوز


آماری که در اینجا می بینید (ارائه می کنید) برای من کار نمی کند. در این چهارراه نظام آباد این روزها بین منطقه هفت و هشتم به خود گوسفند می فروختند. خدا را شکر پلیس راهنمایی و رانندگی را رها کرده اند. گاری ها، دستفروشان خیابانی، موانع عابر پیاده، لوازم فروشگاهی که در خیابان مانده اند. در منطقه ۵ دیدم کل محله را گرفته اند. منطقه ۱۶ هم همین مشکل را دارد.

به گزارش خبر خبر، در انتقاد صریح دو نفر دیگر از شهرداری تهران گفته شد: شما می گویید ما مخالفتی نداریم. آره! آقای فروزنده اگر همه چیز را رها کنیم و به آن رسیدگی نکنیم چالشی نخواهیم داشت. زندگی آرام با فروشندگان جالب است. آنها خودشان کارشان را انجام می دهند. افسران شربان و هاریپان کار خود را انجام می دهند. من نمی‌خواهم پشت این پلتفرم بگویم که «تجارت خودشان» به چه معناست. اگر مثل من نیم ساعت کنار دستفروش بایستید، متوجه می شوید که «کار خودشان را بکنند».

آقای! ما چشمانمان را به روی واقعیت جامعه بسته ایم. شهر خالی است. این وضعیت بر سر دوراهی کار کودک و تکدی گری قرار دارد. اینجا پایتخت ام القرای جهان اسلام است. اینجا تهران است. این شهر و این شهرداری روزهای خود را دیده است. من چند بخش را دیده ام. شرایط گذشت. افسوس، واقعاً افسوس! چالش نداریم؟ این آمار برای من قابل قبول نیست. پس از تذکری که در مورد اسامی دادید، آقای. مظفر: این یک جایی در بودجه شهرداری است. گفتم ببین آقای مظفر عزیز، برادر خوبم، این تابلویی را که در کوچه گذاشته اند، وقتی درست شود، می فهمم.

آماری که در اینجا می بینید (ارائه می کنید) برای من کار نمی کند. در این چهارراه نظام آباد این روزها بین منطقه هفت و هشتم به خود گوسفند می فروختند. خدا را شکر پلیس راهنمایی و رانندگی را رها کرده اند. گاری ها، دستفروشان خیابانی، موانع عابر پیاده، لوازم فروشگاهی که در خیابان مانده اند. در منطقه ۵ دیدم کل محله را گرفته اند. منطقه ۱۶ هم همین مشکل را دارد.

شورای پنجم یک رویکردی داشت، شهر را روی اتوپایلوت گذاشت. یعنی آنها کار خودشان را می کردند و شهر هم کار خودش را می کرد. بله چالشی وجود ندارد. این موضوع در مورد مترو است. از چهارراه ولیعصر بالا بروید و ببینید پارک شهری چگونه است. برادر خوب ما آگد الندالی برای دیدار رفته است.

کد خبر: ۱۹۲۱۴۰