بدهی دولت به بانک مرکزی اعلام شد – خبر


به گزارش خبرگزاری آریا، بانک مرکزی آخرین گزارش رسمی وضعیت شاخص های اقتصادی پایان سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد که نشان می دهد میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در اسفند ماه سال ۱۳۷۹ نسبت به سال گذشته ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است. پارسال. سال و به بیش از ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسید.

بدهی دولت و بانک به بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۰ افزایش یافت.

بانک مرکزی آخرین گزارش رسمی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی پایان سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد که نشان می‌دهد میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با افزایش ۱۹.۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن به بیش از ۱۷۸ هزار میلیارد رسیده است. تومان.

البته در تاریخ مورد بررسی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز با رشد ۲۴.۹ درصدی به بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسید.

ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی تا پایان اسفندماه سال گذشته بالغ بر ۷۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که حکایت از رشد ۱۳.۵ درصدی دارد.

بدهی دولت به بانک مرکزی