خشمگین ترین استان های ایران – خبر


بر اساس گزارش ۱۴۰۰ سازمان پزشکی قانونی استان های تهران با ۹۶۴۹۶، خراسان رضوی با ۵۱۶۳۰، اصفهان با ۴۱۰۶۴ بیشترین، استان های ایلام با ۳۴۹۰، بوشهر با ۳۶۴۱ و خراسان جنوبی ۴۱۶۴ نفر بیشترین جمعیت را دارند. – آمار ارجاع متناقض.

گزارش نبخبر، نزاع و درگیری در خیابان و خانواده همواره بخش بزرگی از مراجعات واحد معاینه بالینی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور را به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش ۱۴۰۰ سازمان پزشکی قانونی استان های تهران با ۹۶۴۹۶، خراسان رضوی با ۵۱۶۳۰، اصفهان با ۴۱۰۶۴ بیشترین، استان های ایلام با ۳۴۹۰، بوشهر با ۳۶۴۱ و خراسان جنوبی ۴۱۶۴ نفر بیشترین جمعیت را دارند. – آمار ارجاع متناقض.

از منظری دیگر، بیشترین میزان درگیری (تعداد نسبت به جمعیت قلمرو) مربوط به استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، همدان و زنجان و کمترین مربوط به استان های سیستان، بلوچستان، هرمزگان، بوشهر بوده است. و خوزستان

کد خبر: ۱۹۰۵۶۳