دانیل باس – هفته یهودی در واشنگتن


دنیل باس، از سیلور اسپرینگ، در ماه مارس درگذشت. ۲۱. شوهر محبوب هلن جی. باس پدر فداکار کوین (دورین)، تری (شارون) باس و لیندا (ریچارد) روچیلد. پدربزرگ دوست داشتنی امی (آرون) شاپیرو، رایان، جردن، سامانتا، جیسون باس، لیندسی (نامزد پل کامپانلا) و مکس روچیلد. پدربزرگ عزیز جکسون، رایدر، اسپنسر شاپیرو، آدلین و آگوست کامپانلا. می توان به چارلز کریگر کهنه سربازان جنگ یهودی شماره ۵۶۷ در Entertainment، Silver Spring (jwv.org) کمک کرد. ترتیبات به مجلس عبری تورچینسکی سپرده شد.