شکاف درآمدی کمتر (ضریب جینی کمتر) به معنای رفاه بیشتر نیست – خبر


خط فقر
خط فقر

در بررسی مخارج خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ کل هزینه‌های خانوار شهری نسبت به سال ۱۳۹۸ ۴۹ درصد و برای خانوارهای روستایی ۵۲.۴ درصد رشد داشته است. در میان هزینه های خانوارها، هزینه خوراک خانوارهای شهری در سال گذشته ۵۳ درصد افزایش داشته و این میزان در روستاها ۵۲ درصد افزایش داشته است.

بر اساس اخبار، یکی از شاخص هایی که وضعیت درآمدی در سطح جامعه را نشان می دهد، ضریب جینی است. ضریب جینی یکی از شاخص هایی است که با استفاده از آن می توان وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را اندازه گیری کرد که هر چه عدد این شاخص به صفر نزدیکتر باشد یعنی برابری درآمد در جامعه به یک نزدیکتر است. . ، نشان می دهد که شکاف درآمدی در جامعه بیشتر شده است. به عبارت دیگر، اگر همه اعضای یک جامعه درآمد یکسانی داشته باشند، ضریب جینی صفر است و اگر همه درآمدها فقط به یک نفر برسد، ضریب جینی یک است که بدترین حالت ممکن است. آخرین اطلاعات منتشر شده از تغییرات ضریب جینی توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است. این ضریب برای کل کشور در سال ۱۳۹۸ ۴۰.۰۶ بوده و در سال ۱۳۹۳ این ضریب به ۳۹.۳۸ درصد رسیده و حدود یک درصد کاهش داشته است و ضریب جینی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۸ به ۳۸.۳۵ درصد رسیده و در سال ۱۳۹۳ به ۳۷.۵۷ درصد رسیده است. خانوارهای روستایی در حالی که در سال ۱۳۹۸ ۳۵.۹۰ درصد بوده است، یک درصد کاهش داشته که در سال ۱۴۰۰ این میزان با اندکی افزایش به ۳۵.۹۴ درصد رسیده است. روزنامه دولتی «ایران» با استفاده از این آمار به این نتیجه رسید که رفاه ایرانیان بهتر شده است. آیا این ادعا درست است؟

ضریب جینی به قبل از تحریم ها بازگشته است
اولاً بررسی ها نشان می دهد که ضریب جینی در سال گذشته نسبت به نیمه اول سال ۹۰ بالاتر بوده و تقریباً در محدوده رقم سال ۹۶ قرار دارد، این در حالی است که اندازه واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۶ کاهش داشته است. بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان. به عبارت دیگر، اگرچه توزیع درآمد در دو سال مذکور تقریباً مشابه است، اما این کاهش نابرابری درآمدی بیشتر متناسب با افزایش فقر بوده است. از طرفی کاهش ضریب جینی در سال گذشته بیشتر متاثر از کاهش این شاخص در مناطق شهری بوده و نه تنها ضریب جینی که در مناطق روستایی کاهش نداشته است، بلکه نسبت به سال ۱۳۸۸ وضعیت نابرابری درآمدی در این مناطق بدتر شد. یکی از دلایل این حادثه کاهش حجم واقعی بخش کشاورزی و رشد منفی این بخش در سال ۱۴۰۰ میلادی است که باعث اختلال در توزیع درآمد شد.

سید مرتضی افجه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز درباره تغییرات ضریب جینی در دو سال گذشته به اعتماد گفت: ضریب جینی را نمی توان شاخصی برای رفاه خانوار دانست و لزوماً نمی توان این شاخص را نشان داد. برای رفاه بیشتر یا کمتر استفاده شود. : این ضریب اندازه گیری فاصله بین درآمد خانوار و توزیع درآمد است که نشان می دهد درآمد چقدر به سمت برابری یا نابرابری پیش رفته است. بنابراین این ضریب به تنهایی نمی تواند شاخصی برای نشان دادن رفاه در یک جامعه باشد. افکی ادامه داد: رقم ۳۹.۳۸ درصد ضریب جینی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که شکاف درآمدی کاهش یافته است اما این عدد می تواند نشان دهنده برابری فقر نیز باشد. این بدان معناست که درآمد بخش بزرگی از جامعه کاهش یافته و نسبتاً شبیه به یکدیگر شده است. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: توجه به این نکته ضروری است که پایین بودن ضریب جینی به تنهایی به معنای خوب بودن شرایط اقتصادی و بالا بودن رفاه مردم نیست، علاوه بر این ضریب جینی پایین، در صورتی که درآمد سرانه از سوی دولت بالا باشد. این نشان می دهد که برابری نسبی در جامعه و افراد از افراد پردرآمد وجود دارد. در واقع بهترین موقعیت برای یک کشور برای نشان دادن اینکه اکثر افراد آن جامعه از رفاه بیشتری برخوردار هستند این است که ضریب جینی پایین و درآمد سرانه بالا است، بنابراین نمی توان از ضریب جینی به تنهایی برای سنجش رفاه افراد استفاده کرد. . جامعه. اوکی درباره کاهش ضریب جینی در خانواده های شهری نیز گفت: این موضوع می توانست پس از انجام مراحل بیمه و پرداخت مزایا رخ دهد و در دوره آقای رفسنجانی نیز به همین صورت بوده است اما نشان دهنده این است که ناشی از. با توجه به پوشش گسترده تر پرداخت های بیمه و سایر تسهیلات در شهرها، نابرابری شهر و روستا افزایش یافته است، اما در روستاها از آنجایی که بسیاری از مردم عضو تامین اجتماعی نیستند و بیمه نیستند، می تواند به نوعی یکی از دلایل آن باشد. برای افزایش ضریب جینی در روستاها.

این کارشناس اقتصادی گفت: اینکه خانواده ها یارانه می گیرند و درآمدشان پایین است یعنی مردم را در فقر با یکدیگر برابر می کنند. در شرایطی که درآمد ملی و درآمد سرانه کاهش یافته است، اکنون به سمت برابری مردم رفته و درآمد آنها به فقر نزدیک شده است. افگه ادامه داد: برخی کشورها مانند بنگلادش، پاکستان و هند ضریب جینی خوبی دارند اما به دلیل پایین بودن درآمد سرانه نمی توان آنها را دارای رفاه اجتماعی فرض کرد. البته در زمان آقای احمدی نژاد نیز همین اتفاق افتاد و ضریب جینی با پرداخت یارانه نقدی کاهش یافت، اما به دلیل کاهش شدید تولید ملی، درآمد سرانه کاهش یافت و در نتیجه اغلب با هر یک برابر شد. دیگری در فقر
سیاست های حمایتی در روستاها بسیار ضعیف تر از شهرها است
این استاد دانشگاه اهواز خاطرنشان کرد: در حال حاضر ضریب جینی نیز کاهش یافته است، اما چون درآمد سرانه نیز کاهش یافته است، این اعداد به معنای افزایش رفاه در شهر یا روستا نیست و نشان می دهد که شرایط وجود دارد. حتی در روستاها نیز بدتر است و نشان می دهد که سیاست های حمایتی در روستاها بسیار ضعیف تر از مناطق شهری است. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در دهه ۹۰ و با تبلیغات شدید تکمیل برجام، شرایط اقتصادی کمی بهتر شد و یارانه ها در این مدت پرداخت شد و تا سال ۱۳۹۵ وضعیت اقتصادی نسبتاً بهتر بود، اما پس از گسترش تحریم ها و به دلیل تحولات سریع. در کشور، شرایط اقتصادی بدتر شد.
رشد ۵۲ درصدی هزینه ها در خانوارهای روستایی
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران؛ با بررسی هزینه‌ها و درآمدهای خانوارهای کشور، موارد مشابه تنها در سال‌های بحرانی مانند جنگ و قحطی صد سال اخیر مشاهده شد. بررسی هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰، کل هزینه‌های خانوارهای شهری نسبت به سال ۱۳۹۸ ۴۹ درصد افزایش داشته و در خانوارهای روستایی نیز ۵۲.۴ درصد رشد داشته است. در میان هزینه های خانوارها، هزینه خوراک خانوارهای شهری در سال گذشته ۵۳ درصد افزایش داشته و این میزان در روستاها ۵۲ درصد افزایش داشته است. در شهرها هزینه های غیرخوراکی ۴۷.۴ درصد و در روستاها ۵۲.۸ درصد افزایش داشته است. از میان هزینه های خانوار شهری، ۲۷ درصد مربوط به اقلام خوراکی و ۷۳ درصد مربوط به اقلام غیرخوراکی است. این میزان در روستاها به ترتیب ۴۰ و ۶۰ درصد است. این تفاوت بین شهری و روستایی عمدتاً به دلیل نسبت بالای هزینه مسکن در شهرها است. به طوری که در شهرها ۳۶ درصد و در مناطق روستایی ۱۹ درصد هزینه های خانوار مربوط به هزینه های مسکن بوده است. مراقبت های بهداشتی و حمل و نقل هر کدام ۱۰ درصد در هزینه های خانوار شهری پس از مسکن سهم دارند.

کد خبر: ۱۹۲۹۶۸