غرب بازی خطرناک و خونینی را آغاز کرده است – خبر


سردار سلیمانی را کشتند. آنها در قلمرو کشور ثالث کشته شدند و منکر آن نشدند، اما با افتخار گفتند بله، ما را کشتند. معنی آن چیست؟ ما کجا زندگی می کنیم

به گزارش خبرداغ، رئیس جمهور روسیه امروز بار دیگر تاکید کرد که آمریکا و کشورهای غربی برای حفظ هژمونی خود در جهان سیاست های خطرناکی در پیش گرفته اند.

در اجلاس وایادولید، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از سیاست های غرب در قبال سایر کشورها انتقاد کرد و گفت که کشورهای غربی از ابزارهای “کثیف” و “خونین” برای کنترل و حفظ هژمونی خود در سایر نقاط جهان استفاده می کنند.

موضوع سخنرانی پوتین در این نشست “جهان پس از هژمونی: عدالت و امنیت برای همه” است. وی با اشاره به اینکه غرب بازی خطرناک و خونینی را آغاز کرده است، تصریح کرد: بحران جهانی گریبانگیر همه خواهد شد و دیر یا زود غرب باید درباره آینده مشترک ما صحبت کند.

به گفته پوتین، “این بازی خطرناک، حاکمیت، هویت و وحدت دولت ها و مردمان را نفی می کند و به منافع دولت های دیگر اهمیت نمی دهد.”

رئیس جمهور روسیه گفت: فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توازن قوا را در جهان بر هم زد و این دلیل اصلی قدرت یابی غرب بود، اما دوران تسلط غیرقابل انکار و بی چون و چرای غرب در امور جهانی رو به رو است. پایان. . تمدن غرب تنها تمدن جهان نیست، بخش بزرگی از جمعیت جهان در شرق متمرکز هستند.

وی همچنین تاکید کرد که زمان آن فرا رسیده است که به تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل به گونه ای فکر کنیم که نشان دهنده تفاوت ها و تنوع در جهان باشد.

پوتین در بخشی از سخنان خود گفت: سلیمانی، ژنرال ایرانی را کشتند. آنها در قلمرو کشور ثالث کشته شدند و منکر آن نشدند، اما با افتخار گفتند بله، ما را کشتند. معنی آن چیست؟ ما کجا زندگی می کنیم