نحوه انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مشخص شد – خبرها


وزارت نیرو با فرآیند تخصیص مجدد آب به مناطق استانداری که از منابع آب قابل انتقال پروژه بهره مند هستند، سهم آب های سطحی و زیرزمینی اختصاص یافته به صنایع را با منابع آبی قابل انتقال در این طرح جایگزین می کند.

به گزارش نبأخبر، وزیر نیرو در راستای وظایف خود در قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان (مصوب بهمن ماه ۱۴۰۰) پیش نویس آن را تهیه و تدوین کرده است. آئین نامه اجرایی قانون فوق الذکر و جهت بررسی و تصویب هیأت وزیران به دولت ارائه گردید.

این آیین نامه بر اساس قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان (مصوب ۱۴۰۰) مطابق بند (۱۰) ماده (۲) قانون عمران و بهسازی شهری و روستایی تدوین شده است. قانون. آب شرب در کشور مصوب سال ۱۳۹۴).

آیین نامه اجرایی قانون انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان

ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوطه به کار می رود:

الف- وزارت حراست: وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب- معاون: معاون علمی و فناوری
ج- استانداری: استان سیستان و بلوچستان
طرح: برنامه انتقال آب از دریای عمان به نقاط مصرف اولویت دار در استان است.
شرکت: سرمایه گذار و مدیر پروژه که شرکت آبرسانی صنایع و معادن می باشد.

ماده ۲ – کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط باید به منظور صدور مجوزهای مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات و تسهیل در روند اجرای پروژه همکاری نمایند.

ماده ۳ – وزارت نیرو با انتقال منابع آب به طرح از طریق فرآیند تخصیص مجدد آب به مناطقی از استانداری که از انتقال منابع آبی به طرح بهره مند می شوند، سهم آب های سطحی و زیرزمینی اختصاص یافته به صنایع را جایگزین می کند.

پس از ابلاغ این آیین نامه، تخصیص هرگونه آب جدید از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای بخش صنعت در مناطق مذکور ممنوع است.

تبصره – وزارت نیرو نسبت به تخصیص آب از منابع آب سطحی و زیرزمینی با اعلام مراجع اجرایی ذیربط در مورد مواردی که شرکت آبفای صنایع و معادن امکان تامین آب را ندارد، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ماده ۴ – وزارت نیرو حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نقاط مصرف اولویت دار را برای انتقال آب به تامین آب شرب و میزان آب مورد نیاز تعیین و مراتب را به شرکت آبرسانی اعلام می کند. صنایع و معادن.

ماده ۵- وزارت نیرو مکلف است آب شرب محل پروژه را در چارچوب ماده (۲۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و دستورالعمل اجرایی آن، انعقاد قرارداد خرید تضمینی آب شرب با شرکت آبرسانی صنایع و معادن.

تبصره ۱ – مقدار آب شرب مشمول خرید تضمینی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تکمیل خواهد شد.

تبصره ۲- مبلغ پرداختی از خط خرید فاضلاب حداکثر معادل هزینه آب شیرین کن همجوار و یا متناسب با حجم مورد نیاز جهت مصارف شرب در کلیه مناطق مشمول طرح خواهد بود. هزینه های مربوط به خطوط انتقال آب پروژه از سایر قابلیت های تامین مالی پروژه – به غیر از پیش خرید و خرید تضمینی ابزارآلات آب آشامیدنی – تامین خواهد شد.

تبصره ۳ – وزارت نیرو به منظور کاهش قیمت کل انشعاب آب برای مصارف شرب و کمک مالی به اجرای طرح، بخشی از ظرفیت آب تعیین شده برای شرب را از محل خرید تضمینی آب استحصالی پیش خرید کرده است. و فاضلاب این بخش را به عنوان مشاغل غیردولتی تصفیه کرد.

تبصره ۴ – وضع مقررات در زمینه برداشت، نمک زدایی و حمل آب شیرین کن به عهده وزارت نیرو می باشد. 🙂

ماده ۶ – وزارت بهداشت حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ آیین نامه، میزان آب مورد نیاز بخش صنعتی و نقاط مصرف اولویت دار در سطح استانداری را تعیین و به وزارت نیرو و شرکت آبفای صنایع و معادن اعلام می کند. .

تبصره – وزارت بهداشت موظف است به منظور کاهش قیمت نهایی آب انحرافی برای مصارف صنعتی و کمک به تامین مالی اجرای طرح، نسبت به پیش خرید آب انحرافی پروژه توسط متقاضیان صنعتی اقدام کند.

ماده ۷ – وزارت دفاع، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط با پروژه با جلوگیری از شناسایی پروژه‌های موازی برای تأمین و هدایت آب دریا برای اهداف مشابه این پروژه، زمینه پایداری پروژه را فراهم می‌کنند.

ماده ۸ – شرکت آبرسانی صنایع و معادن موظف است با در نظر گرفتن کلیه موارد فنی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی پروژه را تأمین مالی، طراحی، اجرا و بهره برداری و آبرسانی به نقاط موضوع مواد ۴ و ۶ این سامانه را تأمین نماید. ملاحظات .

تبصره ۱ – مناطق آزاد و خصوصی اقتصادی مستقر در استانداری در تامین مالی طرح مشارکت دارند.

تبصره ۲ – وزارت نیرو می تواند در چارچوب مطالعات و اجرای انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان از تامین مالی پروژه در چارچوب قوانین و مقررات کاهش قیمت آب شرب حمایت کند. مشمول. در قانون بودجه سالانه.

ماده ۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به برخورداری شرکت آبفای صنایع و معادن از سرمایه گذاری با تسهیلات داخلی یا خارجی و نیز اولویت بندی اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد. استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در چارچوب قوانین و مقررات.

تبصره – وزارت نیرو بنا به درخواست شرکت اولویت پروژه را به منابع مالی از جمله صندوق توسعه ملی اعلام می کند.

ماده ۱۰- صنایع و معادن آبرسانی به منظور افزایش بهره‌وری اقتصادی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، عمدتاً از طریق توانمندی‌های دانش‌بنیان، در رابطه با تولید محصولات جانبی از قبیل استفاده از نمک و استخراج مواد معدنی متعهد است. (مواد معدنی باقیمانده) از فرآیند انجام نمک زدایی آب.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حراست و وزارت نیرو همکاری های لازم را در زمینه کسب فناوری، صدور مجوز و بازاریابی محصول انجام خواهند داد.

ماده ۱۱- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است به گونه ای برنامه ریزی و حمایت کند که از توان دانشگاه ها، مراکز علمی، شرکت ها و موسسات برای دانش سازی، بهره مندی از تجربیات بین المللی، بومی سازی دانش و ارتقای فنون آب شیرین کن و آب شیرین کن استفاده شود. تولید بومی با ضایعات مایع صفر و استفاده از نمک و مواد معدنی (مواد معدنی) باقی مانده از فرآیند مذکور، محدودیت بهره برداری حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه است.

ماده ۱۲- وزارت نیرو موظف است شرکت تامین آب صنایع و معادن را به سازمان امور اراضی کشور، سازمان مناطق آزاد تجاری و سایر سازمان‌های ذیربط حسب مورد برای تامین زمین مورد نیاز برای احداث تاسیسات نمک‌زدایی و خطوط انتقال معرفی کند.

مؤسسات مذکور حداکثر ظرف مدت دو ماه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور مجوز جهت تأمین زمین مورد نیاز پروژه اقدام خواهند کرد.

ماده ۱۳ – وزارت نیرو موظف است با سرمایه گذاری شرکت آبفای صنایع و معادن، سامانه اول و دوم حمل و نقل آب از شاه نیمها به زاهدان را تکمیل و بهسازی کند تا امکان تبادل و انتقال آب بین زاهدان و زاهدان فراهم شود. سیستان فراهم شده تا در مواقع کم آبی آب شیرین شده به سیستان منتقل شود.

شرکت می تواند با تایید وزارت نیرو از سیستم مذکور و سایر سیستم های آبرسانی که در دست ساخت و بهره برداری هستند استفاده کند. در این صورت سرمایه گذاری شرکت تامین آب صنعتی و معدنی در مدل مالی طرح لحاظ می شود.

ماده ۱۴ – سازمان حفاظت محیط زیست مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه را در چارچوب مقررات مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از بررسی طرح صادر می کند.

ماده ۱۵- وزارت حراست موظف است با همکاری وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد، بسته تشویقی حمایتی را جهت اعمال در مدل مالی پروژه تهیه کند. با هدف اقتصادی کردن پروژه و کاهش قیمت آب شرب