نرخ تورم کشور به ۲.۸ درصد رسید – خبر


در سال ۱۴۰۰ بیشترین نرخ تورم خانوار در کشور مربوط به استان کهجیلویه و بویراحمد با ۳.۸ درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به استان همدان با ۳.۸ درصد بوده است. شکاف تورم استان های مختلف در سال ۱۴۰۰ معادل ۷.۱ درصد بوده که نسبت به سال قبل ۲.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

بر اساس یک گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه طی سال ۱۴۰۰ از ۴۹.۵ درصد در ابتدای سال به ۳۴.۷ درصد در اسفند ماه همان سال کاهش یافت.
در سال ۱۴۰۰ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ارقام ۲.۱، ۳۵۰.۲ و ۱.۵ یعنی ۴۰.۲ نسبت به سال قبل (نرخ تورم) کل کشور را نشان می دهد. از نظر درصدی، مناطق شهری ۲.۸ درصد و مناطق روستایی ۲.۷ درصد افزایش نشان می دهند. نرخ تورم در کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۰.۸، ۶.۳ و ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت.

نرخ تورم گروه اصلی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ۱۴۰۰ برای کل کشور ۲.۸ درصد، شهری ۲.۳ درصد و روستایی ۲.۷ درصد بوده است. نرخ تورم «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۷.۸، ۶.۳ و ۷.۵ واحد درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.


نرخ تورم گروه اصلی «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در سال ۱۴۰۰ برای کل کشور ۲.۸ درصد، شهری ۲.۳ درصد و روستایی ۲.۷ درصد بوده است. نرخ تورم «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به سال گذشته در کل کشور کاهش، نرخ تورم شهری به ترتیب ۰.۶ و ۰.۹ واحد درصد کاهش و در مناطق روستایی ۲.۵ واحد درصد افزایش یافت.

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۰ مربوط به شهریور (۸/۳ درصد)، مهرماه (۸/۳ درصد) و تیرماه (۸/۳ درصد) و کمترین تورم ماهانه خانوار مربوط به اردیبهشت ماه است. (۰.۷%) اسفند (۳.۱%) و آذر (۳.۸%).

متوسط ​​نرخ تورم ماهانه امسال برای شاخص کل و گروه‌های اصلی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۲.۸ درصد، ۷.۳ درصد و ۳.۸ درصد بوده است.

بررسی سری‌های زمانی تورم سالانه برای سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نرخ تورم تا شهریور ماه رو به افزایش بوده و سپس تا پایان سال کاهش یافته است، اما نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰ بیشتر از فروردین ماه همان سال بوده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۰ از ۱.۵ درصد در ابتدای سال به ۱.۸ درصد در اسفند ماه همان سال کاهش یافت.

نرخ تورم در سطح کشور بر مبنای هزینه اعشاری / تورم ۳۹ درصد برای دهک اول

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۲ درصد است که در دسته های اعشاری مختلف هزینه ها در محدوده ۲.۷ درصد برای دهک اول تا ۱.۵ درصد برای دهک نهم در نوسان است. دامنه تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» از ۱.۵ درصد برای دکان‌های اول و نهم تا ۲.۷ درصد برای دکان‌های سوم، چهارم و ششم است. همچنین اطلاعات ذکر شده درباره گروه اصلی «کالاها و خدمات غیرخوراکی» از ۳۳ درصد برای دهک ششم تا ۱.۵ درصد برای دهک دهم است.

شکاف تورمی دهک های مختلف هزینه در سال ۱۴۰۰ ۲.۸ درصد بوده که نسبت به سال قبل (۳.۸ درصد) ۲.۸ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

شاخص قیمت مصرف کننده بر اساس استانداری

در سال ۱۴۰۰ بیشترین نرخ تورم خانوار در کشور مربوط به استان کهجیلویه و بویراحمد با ۳.۸ درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به استان همدان با ۳.۸ درصد بوده است. شکاف تورم استان های مختلف در سال ۱۴۰۰ معادل ۷.۱ درصد بوده که نسبت به سال قبل ۲.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

میانگین تغییرات قیمت مواد غذایی منتخب در مناطق شهری کشور

بیشترین افزایش متوسط ​​قیمت مواد غذایی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال اول مربوط به هلو، خربزه، هویج، خربزه، نخود، نوشابه، ماهی قزل آلا و سیب زمینی است.