نقش بانک ها در انتقال نقدینگی – خبر


بانک
بانک

باید رویکرد واحدی در حوزه مدیریت نقدینگی توسط بانک ها در کشور وجود داشته باشد و این مدیریت آثار تنبیهی برای این بانک ها داشته باشد که اعمال نشده است.

بر اساس خبرها، یکی از اعضای کمیته برنامه و بودجه شورای اسلامی گفت: یکی از عواملی که توانست به انتقال نقدینگی در کشور دامن بزند، مدیریت بانک بود.

سید مهدی فراشدان با اشاره به برخی رفتارهای غلط بانک ها در حوزه مدیریت نقدینگی در جامعه، گفت: تصمیمات شخصی مدیران باید نقش مهمی در انحراف نقدینگی داشته باشد.

این نماینده شورای اسلامی تصریح کرد: در واقع ترجیح منافع سازمان بر منافع مردم نقش مهمی در جابه جایی نقدینگی داشته است و برخی از مدیران معتقدند با ایجاد منابع بیشتر و در عین حال تامین می شوند. این منابع برای افرادی که مشکل و تاخیر را تجربه می کنند. آنها کار خوبی کردند اما باید گفت که این روند خلاف روح قانون است.

نقش بانک ها در انتقال نقدینگی/ بانک ها از اقدامات سوء استفاده کنند
این عضو شورای اسلامی در خصوص علت این مشکل و مشکلات گفت: باید رویکرد واحدی در حوزه مدیریت نقدینگی توسط بانک ها در کشور وجود داشته باشد و این مدیریت آثار تنبیهی برای این بانک ها داشته باشد که اجرا نمی شود. .

یکی از اعضای کمیته برنامه و بودجه شورای اسلامی بیان کرد: بانک مرکزی باید بر بانک ها و همچنین مدیریت در حوزه نقدینگی نظارت بیشتری داشته باشد.

فراشدان تصریح کرد: بانک ها قوانین مربوط به مدیریت نقدینگی را در جامعه اعمال نکنند. کمیته برنامه و بودجه نیز نسبت به این موضوعات حساس است و بر این موضوعات نظارت خواهد کرد.

این عضو شورای اسلامی تاکید کرد: البته کمیسیون اقتصادی مجلس نیز باید با جدیت بیشتری به این موضوع برخورد کند و بر رفتار بانک ها در مدیریت نقدینگی جامعه نظارت داشته باشد.