همکاری ۱۳ نهاد برای حل مشکل کودکان کار / فعالیت ۱۰۰ مرکز پذیرش و ساماندهی کودکان کار


فقر
کودکان کار

با توجه به اینکه کودکان کار زیر ۱۵ سال مورد استثمار نامناسب قرار می گیرند. در بحث برخورد با کودکان خیابانی، ۱۳ دستگاه برای حل این مشکل همکاری می کنند.

به گزارش خبرگزاری آریا، رئیس سازمان بهزیستی اجتماعی با بیان اینکه ۱۳ نهاد در کشور برای حل مشکل کودکان کار همکاری می کنند. وی از فعالیت ۱۰۰ مرکز در سراسر کشور برای پذیرش و ساماندهی این کودکان خبر داد.

علی محمد قادری در گفت و گو با موضوع ساماندهی کار کودکان اظهار داشت: با توجه به اینکه از کار کودکان زیر پانزده سال بهره برداری نامناسب می شود. در بحث برخورد با کودکان خیابانی، ۱۳ دستگاه برای حل این مشکل همکاری می کنند.

وی افزود: سازمان بهزیستی برای رفع این مشکل اقدامات مختلفی انجام داده است. موضوع کودکان کار متاثر از وضعیت فرهنگی و اقتصادی خانواده، سرپرست خانواده مبتلا به بیماری و غیره است و در این راستا در حدود ۱۰۰ مرکز سازمانی در شهرستان های کشور مواردی از قبیل پذیرش، تحصیل ارائه می شود. ، سازماندهی، کمک و مساعدت در بهبود رابطه این کودکان با خانواده هایشان

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه تعداد دقیق کودکان کار در کشور مشخص نیست، ادامه داد: سازمان بهزیستی با سایر نهادها برای مدیریت این آسیب تلاش می کند و امیدواریم شاهد تاثیر محسوس این فعالیت ها در کشور باشیم. کشور. جامعه در پایان سال

کد خبر: ۱۹۱۷۱۵