پشت وعده طالبان در مورد حق آبه ایران – نبأ نیوز


در حالی که هیأت کمیسیون ایرانی مخالفت شدید خود را با رویه فعلی طرف افغان در نقض حقوق قانونی ایران در مورد آب و انتقال آن به مجلس شورای گودزاره اعلام می کند، هیئت کمیسیون ایرانی انتظار دارد افغانستان تعهد خود را به هیرمند ثابت کند. معاهده ۱۳۵۱ نه در گفتار بلکه در عمل.

بر اساس این خبر، مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو گفت: عدم تحویل حق آبه به ایران در حالی اتفاق می افتد که طرف افغانستانی مدعی است آب پرداخت کرده است. حقوق ایران است، اما این و هیئت ایرانی به شدت به این موضوع اعتراض کردند.»

مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آبی مشترک وزارت نیرو گفت: هیئت ایرانی به شدت به عملکرد فعلی طرف افغانستانی در نقض حقوق قانونی ایران نسبت به آب و انحراف آن به مجلس شورا اعتراض می کند و از افغانستان انتظار دارد. به معاهده ۱۳۵۱ هلمند پایبند نیست.

جبار وطن فدا با اشاره به برگزاری بیست و پنجمین نشست کمیته مشترک کمیساریای آب در هیرمند گفت: علیرغم اظهارات مقامات سیاسی افغانستان و قول مثبت کمیسر افغانستان مبنی بر پایبندی به قرارداد ۱۳۵۱ هیرمند و واگذاری حق آبه به ایران. متأسفانه امسال کمتر از ۴.» مترمکعب آب از ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب موجود در توافقنامه به کشور می رسد.

مدیرکل سازمان رودخانه های مرزی و دفتر مشترک منابع آب وزارت نیرو ادامه داد: عدم تحویل حق آبه به ایران در حالی اتفاق می افتد که طرف افغانستانی مدعی است حق آبه را به ایران پرداخت کرده است اما این موضوع این موضوع به شدت مورد اعتراض هیئت دولت ایران در این نشست قرار گرفت.

معاون کمیساریای عالی آب در هیرمند تاکید کرد: هیات ایرانی ضمن اعتراض شدید به آمار ارائه شده از سوی طرف افغانستانی در خصوص سال آبی جاری و میزان آب کشورمان، خواستار بازدید و نظارت بر ایستگاه اندازه گیری منبع آب می باشد. بند کجکی بر اساس سازوکار مندرج در قرارداد و با مخالفت طرف افغانی امکان دسترسی یا بررسی مشترک به این اطلاعات وجود نداشت.

وی افزود: از فروردین ماه سال ۱۴۰۰ بند انحرافی کمال خان در ۷۰ کیلومتری مرز جمهوری اسلامی ایران بر بستر اصلی رودخانه هیرمند در ایالت نیمروز و سمت افغانستان در سال آبی جاری به بهره برداری رسیده است. حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب از رودخانه هیرمند در باتلاق نمک.

وطن فدا گفت: این سد انحرافی ایران را از حقوق قانونی آب محروم کرد و همچنین تالاب بین المللی هامون را خشک کرد و پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در منطقه به همراه داشت.

معاون کمیساریای آب از طرف ایرانی در هیرمند تصریح کرد: هیئت کمیساریای ایرانی ضمن اعلام اعتراض شدید خود به رویه فعلی طرف افغانستانی در نقض حقوق قانونی آب ایران و انحراف آن به سمت نمک گودزاره، انتظار دارد افغانستان به این قانون پایبند باشد. معاهده هلمند ۱۳۵۱. در کلمات اما در عمل ثابت شده است.

بیست و پنجمین اجلاس کمیته مشترک کمیساریای آب هیرمند از ۲۵ تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ در تهران برگزار شد و هیئت ایرانی به عدم دریافت حق آبه از طرف افغانستان در دو سال گذشته به شدت اعتراض کردند.