پیش بینی ناپذیری اقتصاد ایران – خبری نیست


اقتصاد

مهمترین مسئله در اقتصاد ایران بیماری وحشتناک تورم است. با وجود تورم در کنار سایر عوامل نمی توان تصویری از آینده اقتصاد ایران ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری آریا، حسن فروزن فرد، اقتصاددان، مهم ترین مانع تجارت در ایران را غیرقابل پیش بینی بودن فضای کسب و کار می داند. به همین دلیل است که فعالان اقتصادی کسب و کار خود را توسعه نمی دهند و در نهایت به حفظ وضعیت موجود به عنوان بهترین راه برای اقتصاد و چشم انداز خود برای سال آینده فکر می کنند.

مهمترین موانع در عرصه تجارت چیست؟ حسن فروزین فرد، نایب رئیس اتاق توسعه پایدار، محیط زیست و آب ایران گفت: مانع اصلی تجارت، غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد ایران است. وقتی فضای اقتصادی برای فعالان این حوزه غیرقابل پیش بینی باشد، زمینه هر نوع تفکر توسعه ای از بین می رود. چشم انداز بلندمدت و اقتصاد بلندمدت به یک اقتصاد کوتاه مدت و روز به روز تبدیل می شود. آنها فقط به فکر حفظ وضع موجود هستند نه نوآوری. در محیطی که ریسک قابل اندازه گیری نیست، از سرمایه گذاری اجتناب می کنند و فقط اوضاع را کنترل می کنند. به همین دلیل غیرقابل پیش بینی بودن مهم ترین عامل توقف اقتصاد ایران و زمینه ساز فضای نامناسب کسب و کار است. عواملی مانند مجوزها، قوانین، سازوکارهای انحلال شرکت ها، ورشکستگی و … که در کنار هم می توانند مسیر را بهبود بخشند یا از بین ببرند، اما غیرقابل پیش بینی بودن شرایط اقتصادی مهم ترین این عوامل است.

یکی از نمایندگان مجلس ایران معتقد است در اقتصادی که تورم بیداد می کند، چشم انداز روشنی برای کنترل تورم وجود ندارد. در این زمینه صحبت از سایر عوامل موثر بر فضای کسب و کار قبل از کنترل این آسیب بی فایده است. با وجود تورم در کنار سایر عوامل نمی توان تصویری از آینده اقتصاد ایران ارائه کرد. برخی از بهترین افراد معتبر که باید به فکر توسعه باشند و دیگران را در حرکت نگه دارند در سکوت کار می کنند و وقتی اقتصاد هیچ پیشرانی نداشته باشد، اقتصاد هر روز ضعیف می شود. وی ادامه می دهد: از سوی دیگر وقتی نگاه می کنیم می بینیم که بسیاری از فعالان اقتصادی از رانت استفاده می کنند یا به منابع رانتی دسترسی دارند. شرکت های معمولی هیچ نشانه ای از توسعه بیشتر و ریسک بیشتر ندارند. این راه را برای اقتصاد ضعیف هموار می کند. سال باید محیط و چشم انداز اقتصادی قابل پیش بینی داشته باشد.