کی شیطان را با خود خواهد برد – خبر


به گزارش نبخبر، وقتی انسان به وجود خدا پی می برد، از این طریق مورد تایید و حفظ خداوند قرار می گیرد. اما اگر خداوند از انتخاب خود غافل شد; یعنی من علت خودم هستم، اینطور نیست که شیطان بتواند مرا متوجه آن کند. توجه کنید آقا: اگر پرنده ای روی آن باشد […]

به گزارش نبخبر، وقتی انسان به وجود خدا پی می برد، از این طریق مورد تأیید و حفظ خداوند قرار می گیرد. اما اگر خداوند از انتخاب خود غافل شد; یعنی من علت خودم هستم، اینطور نیست که شیطان بتواند مرا متوجه آن کند. توجه کنید آقا اگر پرنده است صورتش یک طرف است، مثل اینکه شکارچی تا زمانی که صورتش به آن طرف است کاری به او ندارد. وقتی صورتش را برمی گرداند شروع می کند و بعد دان و آن آهنگ را می ریزد. این را از روایات و آیات می فهمیم، آنها هم شرط هستند. اینطور نیست که تا برسم آن طرف باشد، دوباره سقوط کند، اینطور نیست. هم آیه این را می گوید و هم رمان این را می گوید. متون اسلامی می گوید. در بحث این صید بدین گونه است.

کد خبر: ۱۹۰۶۷۴