۳۰ درصد تخفیف در ورودی پنج قرن تهران – نبأ نیوز


مدیر دفتر بهره برداری آب و برق شرکت آب منطقه ای تهران

ورودی سدهای تهران در سال گذشته ۵۷۳ میلیون مترمکعب بود، در حالی که از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۳ فروردین ورودی به سدهای تهران ۴۰۹ میلیون مترمکعب بود که نشان دهنده کاهش ۳۰ درصدی ورودی‌های سدهای تهران نسبت به سدهای تهران است. نسبت به مدت مشابه سال گذشته.

بر اساس خبرها، مدیر بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران در امور تاسیسات آب و برق گفت: در حال حاضر حجم ذخیره شده در مخازن سدهای تهران ۴۰۳ میلیون مترمکعب است.

مدیر دفتر بهره برداری آبفای و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران از کاهش ۳۰ درصدی نهاده های پنج سد تهران نسبت به سال گذشته خبر داد.

محمد شهریاری ورودی سدهای تهران در سال گذشته را ۵۷۳ میلیون مترمکعب عنوان کرد و افزود: این در حالی است که از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۳ فروردین ورودی به سدهای تهران ۴۰۹ میلیون مترمکعب بوده است. که کاهش ۳۰ درصدی ورودی سدها را نشان می دهد. تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل.

وی با بیان اینکه حجم فعلی ذخیره شده در مخازن سدهای تهران ۴۰۳ میلیون مترمکعب است گفت: این رقم در فروردین ماه سال گذشته ۶۶۹ میلیون مترمکعب بود و اکنون با کاهش ۲۶۶ میلیون مترمکعبی آب ذخیره شده در مخازن آب مواجه هستیم. سدهای تهران.

مدیر دفتر بهره برداری آبفای شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به اینکه ۱۵۵ میلی متر بارندگی از ابتدای سال پربارش در تهران به ثبت رسیده است، افزود: این رقم نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش داشته است. بلند مدت. با نرخ ۲۰۴ میلی متر.”

شهریاری با بیان اینکه میزان بارندگی در بازه زمانی ۱۴ روزه بهمن ماه در بلندمدت ۱۹.۶۶ میلی متر بوده است، تصریح کرد: این رقم در سال جاری ۵.۱ میلی متر بوده و تفاوت بارندگی نشان دهنده کاهش ۷۴ درصدی بارش در بهمن ماه امسال است. سال نسبت به میانگین بلند مدت

وی ادامه داد: کاهش ۷۴ درصدی بارندگی در فروردین ماه امسال نسبت به سال گذشته باعث کاهش دبی سدهای تهران شد به طوری که در فروردین ماه امسال ۶۲ میلیون مترمکعب رواناب از سدهای تهران داشتیم در حالی که در همین مدت. دوره سال گذشته بوده است این عدد ۱۲۰ است. میلیون متر مکعب