۴۰ درصد از بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاه هستند


بیکاری
بیکاری

تجزیه و تحلیل آمارهای مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار در بهار سال جاری نشان داد که ۹۵۱ هزار و ۷۲۰ نفر از فارغ التحصیلان کشور بیکار هستند. یعنی در بهار امسال ۱۳.۲ درصد از کل جمعیت فعال فارغ التحصیلان آموزش عالی بیکار بوده اند که نسبت به بهار ۱۴۰۰ ۰.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

بر اساس این خبر، تحلیل آماری از وضعیت نیروی کار در بهار سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده است، نشان می دهد که در حال حاضر دو میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۵۴ نفر بیکار در کشور داریم که ۳۹.۷ درصد آنها در کشور هستند. گروه فارغ التحصیلان آموزش عالی
در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۵۴ نفر بیکار در کشور داریم که ۳۹.۷ درصد آنها در گروه فارغ التحصیلان آموزش عالی هستند.

تجزیه و تحلیل آمارهای مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار در بهار سال جاری نشان داد که ۹۵۱ هزار و ۷۲۰ نفر از فارغ التحصیلان کشور بیکار هستند. یعنی در بهار امسال ۱۳.۲ درصد از کل جمعیت فعال فارغ التحصیلان آموزش عالی بیکار بوده اند که نسبت به بهار ۱۴۰۰ ۰.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

۴۹۴۰۷۹ نفر از این دسته زن و ۴۵۷۶۳۱ نفر مرد هستند. از نظر درصد، نرخ بیکاری برای فارغ التحصیلان مرد ۹.۱ درصد و برای فارغ التحصیلان زن ۲۲.۳ درصد است.

نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در گروه مردان در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ ۰.۳ درصد و در گروه زنان ۰.۱ درصد کاهش نشان می دهد.

۳۹.۷ درصد از بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاهی هستند

همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۵۴ بیکار در کشور داریم که تحلیل سهم «بیکاران تحصیل کرده از کل بیکاران کشور» حاکی از آن است که ۳۹.۷ درصد از بیکاران کشور را تشکیل می دهند. در گروه. از فارغ التحصیلان آموزش عالی که در بهار ۱۴۰۰ ۴۰.۳ درصد بوده است.

البته نسبت «فارغ التحصیلان شاغل از کل شاغلان» رشدی را تجربه می کرد، به طوری که این سهم با افزایش ۱.۳ درصدی از ۲۵.۳ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۲۶.۶ درصد در بهار ۱۴۰۱ رسید.

کد خبر: ۱۸۸۶۶۰